1669
سفارت جمهوری اسلامی ایران - - تقسيمات کشورى
گالری
access deny
پیوند ها

تقسيمات کشورى

رومانى به سه ناحيه ترانسيلوانيا، والاچيا، و ملداووا، ۴۰ استان، ۲۶۰ شهرستان و ۲۶۸۸ بخش تقسيم مى‌شود. براى هر استان و همچنين شهر بوکارست دولت يک استاندار منصوب مى‌نمايد. استاندار نماينده محلى دولت و مسئول خدمات دولتى غير متمرکز وزارتخانه‌ها و ديگر نهادهاى مرکزى در واحدهاى ادارى کشور است. در هر استان همچنين يک شوراى استان وجود دارد که فعاليت شورهاى محلى را از نظر تدارک خدمات عمومى هماهنگ مى‌نمايد. شهر داران و اعضاء شوراهاى محلى از طريق برگزارى انتخابات محلى انتخاب مى‌شوند. اين افراد به‌عنوان مقامات ادارى و شهرستان‌ها و بخش‌ها مستقل عمل خواهند کرد  

نظرات