1669
سفارت جمهوری اسلامی ایران - - سيستم انتخاباتى
گالری
access deny
پیوند ها

سيستم انتخاباتى 

 طبق ماده ۳۴ قانون اساسى رومانى هر شهروندى که تا روز انتخابات به سن هيجده‌سالگى برسد حق خواهد داشت راى بدهد. افرادى که از نظر فکرى ناتوان، ناقص و محجور هستند و همچنين افرادى که رفع محروميت آنان بايد طبق راى نهائى دادگاه تعيين شود، حق راى دادن نخواهند داشت. افرادى که قصد دارند نامزد انتخابات مجلس و رياست جمهورى شوند بايد تا روز انتخابات، حداقل ۲۳ سال براى نامزدى مجلس نمايندگان و يا دستگاه‌هاى محلى و حداقل ۳۵ سال براى مجلس سنا و رياست جمهوري، سن داشته باشند. با توجه به سيستم چندحزبى در اين کشور به هنگام برگزارى انتخابات، احزاب کانديداهاى خود را معرفى مى‌نمايند. البته افرادى به‌صورت منفرد نيز مى‌توانند خود را کانديدا نمايند.  شرط ورود به پارلمان به‌دست آوردن حداقل پنج درصد آراء مى‌باشد. ضمناً هر کدام از اقليت‌هاى ملى رومانى بدون توجه به ميزان آنها داراى يک کرسى در مجلس نمايندگان مى‌باشند. تعداد اين اقليت‌ها ۱۵ کرسى پارلمان را در اختيار دارند.  در انتخابات رياست جمهورى هر کانديدائى که بتواند اکثريت مطلق يا ۵۰ درصد به اضافه يک راى را به‌دست آورد انتخاب مى‌گردد. در صورتى که در مرحله اول کانديدائى نتواند آراءِ لازم را به دست آورد انتخابات به مرحله دوم کشيده خواهد شد، در اين مرحله، انتخابات بين دو کانديدائى که بيشترين راى را در مرحله اول کسب کرده‌اند برگزار مى‌شود. در اين مرحله هر کانديدائى که بيشترين راى را به‌دست آورد به‌عنوان رئيس جمهور انتخاب مى‌گردد.

نظرات