1669
سفارت جمهوری اسلامی ایران - - موافقتنامه ها و يادداشت تفاهم هاي ايران و روماني
گالری
access deny
پیوند ها

موافقتنامه ها و يادداشت تفاهم هاي اقتصادي ، تجاري و بازرگاني جمهوري اسلامي ايران و روماني

1- موافقتنامه هاي امضاء شده :

-         موافقتنامه دامپزشكي  درسال 1379

-         موافقتنامه حمل و نقلي در سال 1379

-         موافقتنامه نامه دريايي درسال 1379

-         موافقتنامه نامه هوايي در سال 1379

-         موافقتنامه قرار داد تشويق و حمايت از سرمايه گذاري متقابل در سال 1380

-         موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در سال 1380

-         موافقتنامه فيمابين بانك توسعه صادرات ايران و اگزيم بانك روماني در سال 1382

 -       موافقتنامه  برنامه مبادلات علمی ، آموزشی و فرهنگی  درسال 1393

2- يادداشت تفاهم هاي امضاء شده :

-         تفاهم نامه بانكي در سال 1368

-         پروتكل همكاريهاي سياسي درسال 1372

-         پروتكل  همكاري ميان فرهنگستان علوم كشورمان وآكادمي علوم روماني در سال 1372

-         يادداشت تفاهم بين وزارتين راه وترابري دو كشور درسال 1373

-         يادداشت تفاهم منضم به موافقتنامه حمل و نقل زميني در سال 1375

-         برنامه مبادلات علمي ، آموزشي و فرهنگي در سال 1377

-         پروتكل همكاريهاي نمايشگاهي در سال 1379

-         يادداشت تفاهم پانزدهمين  كميسيون مشترك اقتصادي دو كشور در سال 1381

-         پروتكل  همكاري بين اتاقهاي بازرگاني دو كشور در سال 1379

-         پروتكل همكاري مركز تجارت خارجي روماني با مركز توسعه صادرات ايران در سال 1380

-         پروتكل همكاري خدمات پست مالي در سال 83

 

3- موافقتنامه و يادداشت تفاهم هاي در حال مذاكره :

-         موافقتنمامه مبارزه با مواد مخذر و داروهاي روان گردان

-     

نظرات